Skip to main content

Reply to "Zulhijjah: Eidul-Adha, Hajj, Sacrifice, etc."

Qaseedah Bourda - Mesut Kurtis


Mawla ya salli Was sallim da´Iman abadan
Ala Habibika khayril kulli´himi
Muhammadun Sayyidul Kawnayni Wa-Thaqalain
Wal-Fareeqaini Min Urbin Wa Min-Ajami
Mawla ya salli Was sallim da´Iman abadan
Ala Habibika khayril kulli´himi
Huwal Habibul Lazi Turja Shafa´atuhu
Likuli Haw Liminal Ahwali Muqatahami
Mawla ya salli Was sallim da´Iman abadan
Ala Habibika khayril kulli´himi
Thummar Rida An-Abi Bakrin Wa An-Umarin
Wa An-Aliyyin Wa An-Usmana Dhil Karami
Mawla ya salli Was sallim da´Iman abadan
Ala Habibika khayril kulli´himi
Ya Rabbi Bil Mustafa Balligh Maqasidana
Waghfir Lana Ma Mada Ya Wasiyal Karami
Mawla ya salli Was sallim da´Iman abadan
Ala Habibika khayril kulli´himii
iNSHALLAH: WE WILL HAVE THE TRANSLATIONS AFFIX HERE LATER:
Last edited by Former Member

×
×
×
×
×