Reply to "Who gun DJ tomorrow/"

Siggy, yuh deh pun a roll bai. Dem is masterpieces deh. Yuh doing betta dan dat korhee Nehru. 

×
×
×
×
×