Reply to "Dow down 800 points"

He he he

Socialist D2 eats mud.

he he he 

 

×
×
×
×
×