Reply to "A SALUTE TO INDIAN GUYANESE"

Stchupid man run like rass.... Weh you deh, bai? Come leh we gyaff.

×
×
×
×
×